photonozari.com مسعود نوذری
  درباره ما
 

-------------------------------------------------
----------------------------
-------------
--
مصاحبه روزنامه خراسان
فرهنگی گفت و گو او سال هاست 
که این آستان آسمانی را گونه دیگری می بیند.او 
می بایست چشمی باشد برای همه آنان که در هر 
جای دنیا حرم آقا را از نگاه او می بینند.خودش 
یا همان مسعود نوذری یا همان عکاسباشی حرم 
امام رض��ا)ع( هم همین را می گوید که برای هر 
عکسی که می گیرد همه تالشش را می کند که 
این عکس واسطه ای شود برای یک ارتباط معنوی 
بین تماشاگر عکس و حرم.مسعود ن��وذری ۴۴ 
ساله ۲۰ سال است که در آستان قدس رضوی 
مشغول به کار است. ابتدا حدود ۳ سال عکاس 
خبری روزنامه قدس بوده و سپس توفیق یارش و 
به اداره روابط عمومی منتقل می شود. در واقع از 
آن روز کارش می شود عکاسباشی حرم.بیشترین 
تعداد عکس هایی که تاکنون از حرم مطهر امام 
رضا)ع( گرفته شده است مربوط به اوست. خودش 
می گوید: آمار دقیقی ندارم اما تعداد عکس هایی 
که تا به امروز از مجموعه حرم گرفته شده احتماال 
بیش از یکصد هزار است.
آقای نوذری از شما تاکنون عکس های 
زی��ادی از مجموعه ح��رم منتشر ش��ده که 
برخی از آن ها عکس های خیلی مشهوری 
شده اند، درباره این عکس ها بگویید.
ای��ن عکس ها شامل سه بخش هستند. ج��دا از 
مواردی که از مراسم و همایش های حوزه حرم و 
آستان قدس است، مابقی به مجموعه حرم مطهر، 
آیین ها و معماری و هنر اسالمی به کار رفته در 
مجموعه حرم مطهر رضوی مربوط می شود.به ویژه 
عکاسی از معماری و هنرهای اسالمی به کار رفته 
در حرم مطهر که به نظر در نگاه مردم تا حدودی 
مغفول مانده است و شاید کم تر دیده می شود با 
این عکس ها می توان بخشی از عظمت معماری و 
هنر اسالمی را نمایش داد.
واقعا خیلی از عکس هایی که از مجموعه 
حرم و موضوع زیارت گرفته شده تصاویر ناب 
و دلنشینی را ثبت کرده است و حتی شاید 
ما مشهدی ها هم خیلی از ای��ن تصاویر و 
صحنه ها را ندیده باشیم و یا کم تر به آن توجه 
کرده ایم. گاهی این عکس ها خیلی از دل ها 
را پرواز می دهد و دل را به زیارت می برد...
بله دقیقا همین گونه اس��ت و من خ��ودم بارها 
ب��ا واک��ن��ش ه��ای عجیب م��خ��اط��ب��ان عکس ها 
مواجه شده ام.بگذارید در این باره به نمایشگاه 
عکس هایی از حرم اشاره کنم که حدود ۳ سال 
قبل در نگارخانه رض��وان برگزار کردم.با وجود 
ای��ن ک��ه ای��ن نمایشگاه در مشهد ب��ود ام��ا بارها 
می دیدم که تماشاگران زمانی طوالنی مقابل 
عکس ها می ایستادند و به نوعی با عکس ها 
خلوت می کردند، اشک می ریختند و حرف های 
دل شان را آن جا با آقا زمزمه می کردند. این ها 
را که می دیدم واقعا احساس می کردم چقدر 
مسئولیتم سنگین است...
آقای نوذری در میان این همه عکس که 
تا به حال از حرم گرفته اید ک��دام را بیشتر 
دوس��ت داری��د. اصال می توان یک عکس را 
انتخاب کرد؟ 
نمی دانم ول��ی هر عکسی که مخاطبان بیشتر 
توانسته اند با آن ارتباط برقرار کنند حتما لطف و 
عنایتی از طرف خود حضرت رضا)ع( بوده است 
به هر حال بخشی از این عکس ها ماندگار و در 
جاهای مختلف و کشورهای دیگر منتشر شده 
است اما ب��اورم این است و همیشه هم می گویم 
که عکس هایی که گرفته ام اگر خوب نباشند این 
خوب نبودن و خراب بودن عکس کار من است و 
اگر خوب باشند به طور قطع لطف خود آقا امام 
رضا)ع( بوده که ایشان به آن عنایتی داشته اند.
در عکس ها، زاویه ها و قاب هایی که در 
عکاسی حرم انتخاب می کنید بیشتر به چه 
می اندیشید؟ 
ببینید جدا از این که وظیفه ام را انجام می دهم 
همیشه در پی این هستم که بتوانم با عکس هایی 
ک��ه می گیرم ارت��ب��اط��ی میان تماشاگر عکس 
و حضرت رض���ا)ع( و ح��رم مطهر ب��رق��رار شود. 
بسیاری از ارادتمندان حضرت رضا)ع( به دلیل 
دوری راه و دیگر مشکالت نمی توانند به زیارت 
مشرف شوند و شاید این عکس ها زمینه ای شود 
برای این ارتباط.
عکاسی از کدام قسمت حرم برایتان 
جالب تر است؟ 
همه جای این حرم ملکوتی محل هبوط فرشتگان 
است و شاید نتوان جایی را بر جای دیگر برتری 
داد. شاید هم صحن های قدیمی حرم مطهر مثل 
صحن آزادی و انقالب که بسیاری از قدیمی ها به 
دلیل پایین پا بودن حضرت هنوز مقید هستند از این 
صحن هامشرف شوند، حس و حال خاصی دارد 
اگرچه هرجای این حرم مطهر حال و هوای خاص 
خودش را دارد و نمی توان یک جا را انتخاب کرد و 
حتی معماری فاخر این مجموعه همواره برای من و 
بسیاری از عکاسان دیگر جذاب بوده است. البته این 
را هم بگویم که هنوز خیلی از عکس ها و قاب ها در 
این حرم مطهر هست که عکاسان آن ها را نگرفته اند.
نوذری بخشی از عکس هایش را در www.photonozari.com نمایش داده است عكس: نوذری
سودوكو آسان سودوكو متوسط سودوكو سخت سودوكو پاسخ
1124
آسان
سخت
متوسط
3 4 9 1
6 5 4 7 2
7 6 9 ۸
3 7 ۸
7 2 ۸ 5
5 6 3
2 1 9 6
۸ 4 3 7 1
2 5 4 9
9 ۸ 2 6
1 ۸
2 4 7 3 5
1 5 4
6 7
9 ۸ 1
۸ 2 6 9 3
5 1
7 3 5 4
۸ 1 7
6 5 2
9 7 1 3
5 4 7
3 2 4
9 3 ۸ 4
4 9 6
2 1 7
9 5 2 4 7 6 ۸ 1 3
4 6 ۸ 3 1 9 2 5 7
1 3 7 2 5 ۸ 4 9 6
۸ 7 9 6 4 2 1 3 5
3 2 1 5 ۸ 7 6 4 9
5 4 6 9 3 1 7 2 ۸
7 1 5 ۸ 2 3 9 6 4
2 9 3 7 6 4 5 ۸ 1
6 ۸ 4 1 9 5 3 7 2
7 1 9 5 ۸ 3 2 4 6
۸ 5 2 7 4 6 3 1 9
3 4 6 1 9 2 ۸ 7 5
5 2 4 3 6 7 1 9 ۸
9 ۸ 7 4 5 1 6 3 2
1 6 3 9 2 ۸ 4 5 7
2 9 5 ۸ 1 4 7 6 3
4 3 ۸ 6 7 9 5 2 1
6 7 1 2 3 5 9 ۸ 4
2 5 1 ۸ 7 4 9 3 6
3 4 7 2 6 9 1 5 ۸
6 9 ۸ 5 1 3 4 7 2
۸ 7 9 1 3 6 5 2 4
1 2 5 7 4 ۸ 3 6 9
4 6 3 9 2 5 ۸ 1 7
5 ۸ 6 3 9 2 7 4 1
9 1 4 6 5 7 2 ۸ 3
7 3 2 4 ۸ 1 6 9 5
| اعداد 1 تا 9 را طوری در جدول قرار دهید كه در ستونهای عمودی و افقی و نیز جداول كوچك 9 خانه ای یك عدد 2 بار تكرار نشده باشد
سودوكو 1125
شاهد کاش فرصت کبوترم عطا کنی
گل دسته های شما آقا
که به آسمان قد می کشد
گلدسته های شما آقا
که از آسمان بر زمین عمود می شود
امن ترین قطعه بهشتی خاک است
که اوج پرواز کبوتران را
در دامن خویش به آرامش می رساند
و چه شکوهی دارد این آرامش
نه »تیر« را تاب رسیدن به این ساحت است
و نه ارتفاع پرواز »باز« به این حریم می رسد
و کبوتران 
کبوتران عاشق
در بهشتی ترین نقطه این دیار
نماز قرار می خوانند
آقای کبوترها
آقای آهوها
آقای آدم ها
اگر مرا توان پرواز نیست
تا در آرامش گلدسته ها
به قرار رسم 
اما دستی هست
که در دامنت دخیل بندم
پس آقای من 
دست های دخیل بسته ام را
اجابت کن
و مرا
بر قرار کبوترها
و آهوها 
به آرامش برسان
تا به دور از اغیار
در هر کجای زمین 
در هر فصل از زمان
قرار یافته کویت باشم
و زمانی که گلدسته ها
برای زمین و آسمان
اذان می خوانند
در حریم والیت شما
نماز خویش را
تکبیرة االحرام بخوانم...
عکاسباشی بهشت
 گفت وگو با مسعود نوذری که حدود 2۰ سال است
 در حرم امام رضا)ع( عکاسی می کند
ب��اره��ا م��ی دی��دم ک��ه تماشاگران 
زم��ان��ی ط��والن��ی مقابل عکس ها 
می ایستادند و به نوعی با عکس ها 
خلوت می کردند، اشک می ریختند 
و حرف های دل ش��ان را آن ج��ا با 
آقا زمزمه می کردند. این ها را که 
می دیدم واقعا احساس می کردم 
چقدر مسئولیتم سنگین است...
بوی سیب
سمیه صادقی- معاون حقوقی و موقوفات آستان 
ق��دس، از ثبت ۱۲ موقوفه رض��وی در سال جاری 
خبر داد.به گزارش خراسان، حجت االسالم دکتر 
عبدالرضا اصغری در نشست خبری با اعالم این 
مطلب گفت: پس از انقالب اسالمی نیز حدود 
۱۶۰مورد وقف رضوی ثبت شده است که بیش از 
۸۵ درصد این موقوفات سند مالک
فرهنگی گفت و گو او سال هاست 
که این آستان آسمانی را گونه دیگری می بیند.او 
می بایست چشمی باشد برای همه آنان که در هر 
جای دنیا حرم آقا را از نگاه او می بینند.خودش 
یا همان مسعود نوذری یا همان عکاسباشی حرم 
امام رض��ا)ع( هم همین را می گوید که برای هر 
عکسی که می گیرد همه تالشش را می کند که 
این عکس واسطه ای شود برای یک ارتباط معنوی 
بین تماشاگر عکس و حرم.مسعود ن��وذری ۴۴ 
ساله ۲۰ سال است که در آستان قدس رضوی 
مشغول به کار است. ابتدا حدود ۳ سال عکاس 
خبری روزنامه قدس بوده و سپس توفیق یارش و 
به اداره روابط عمومی منتقل می شود. در واقع از 
آن روز کارش می شود عکاسباشی حرم.بیشترین 
تعداد عکس هایی که تاکنون از حرم مطهر امام 
رضا)ع( گرفته شده است مربوط به اوست. خودش 
می گوید: آمار دقیقی ندارم اما تعداد عکس هایی 
که تا به امروز از مجموعه حرم گرفته شده احتماال 
بیش از یکصد هزار است.
آقای نوذری از شما تاکنون عکس های 
زی��ادی از مجموعه ح��رم منتشر ش��ده که 
برخی از آن ها عکس های خیلی مشهوری 
شده اند، درباره این عکس ها بگویید.
ای��ن عکس ها شامل سه بخش هستند. ج��دا از 
مواردی که از مراسم و همایش های حوزه حرم و 
آستان قدس است، مابقی به مجموعه حرم مطهر، 
آیین ها و معماری و هنر اسالمی به کار رفته در 
مجموعه حرم مطهر رضوی مربوط می شود.به ویژه 
عکاسی از معماری و هنرهای اسالمی به کار رفته 
در حرم مطهر که به نظر در نگاه مردم تا حدودی 
مغفول مانده است و شاید کم تر دیده می شود با 
این عکس ها می توان بخشی از عظمت معماری و 
هنر اسالمی را نمایش داد.
واقعا خیلی از عکس هایی که از مجموعه 
حرم و موضوع زیارت گرفته شده تصاویر ناب 
و دلنشینی را ثبت کرده است و حتی شاید 
ما مشهدی ها هم خیلی از ای��ن تصاویر و 
صحنه ها را ندیده باشیم و یا کم تر به آن توجه 
کرده ایم. گاهی این عکس ها خیلی از دل ها 
را پرواز می دهد و دل را به زیارت می برد...
بله دقیقا همین گونه اس��ت و من خ��ودم بارها 
ب��ا واک��ن��ش ه��ای عجیب م��خ��اط��ب��ان عکس ها 
مواجه شده ام.بگذارید در این باره به نمایشگاه 
عکس هایی از حرم اشاره کنم که حدود ۳ سال 
قبل در نگارخانه رض��وان برگزار کردم.با وجود 
ای��ن ک��ه ای��ن نمایشگاه در مشهد ب��ود ام��ا بارها 
می دیدم که تماشاگران زمانی طوالنی مقابل 
عکس ها می ایستادند و به نوعی با عکس ها 
خلوت می کردند، اشک می ریختند و حرف های 
دل شان را آن جا با آقا زمزمه می کردند. این ها 
را که می دیدم واقعا احساس می کردم چقدر 
مسئولیتم سنگین است...
آقای نوذری در میان این همه عکس که 
تا به حال از حرم گرفته اید ک��دام را بیشتر 
دوس��ت داری��د. اصال می توان یک عکس را 
انتخاب کرد؟ 
نمی دانم ول��ی هر عکسی که مخاطبان بیشتر 
توانسته اند با آن ارتباط برقرار کنند حتما لطف و 
عنایتی از طرف خود حضرت رضا)ع( بوده است 
به هر حال بخشی از این عکس ها ماندگار و در 
جاهای مختلف و کشورهای دیگر منتشر شده 
است اما ب��اورم این است و همیشه هم می گویم 
که عکس هایی که گرفته ام اگر خوب نباشند این 
خوب نبودن و خراب بودن عکس کار من است و 
اگر خوب باشند به طور قطع لطف خود آقا امام 
رضا)ع( بوده که ایشان به آن عنایتی داشته اند.
در عکس ها، زاویه ها و قاب هایی که در 
عکاسی حرم انتخاب می کنید بیشتر به چه 
می اندیشید؟ 
ببینید جدا از این که وظیفه ام را انجام می دهم 
همیشه در پی این هستم که بتوانم با عکس هایی 
ک��ه می گیرم ارت��ب��اط��ی میان تماشاگر عکس 
و حضرت رض���ا)ع( و ح��رم مطهر ب��رق��رار شود. 
بسیاری از ارادتمندان حضرت رضا)ع( به دلیل 
دوری راه و دیگر مشکالت نمی توانند به زیارت 
مشرف شوند و شاید این عکس ها زمینه ای شود 
برای این ارتباط.
عکاسی از کدام قسمت حرم برایتان 
جالب تر است؟ 
همه جای این حرم ملکوتی محل هبوط فرشتگان 
است و شاید نتوان جایی را بر جای دیگر برتری 
داد. شاید هم صحن های قدیمی حرم مطهر مثل 
صحن آزادی و انقالب که بسیاری از قدیمی ها به 
دلیل پایین پا بودن حضرت هنوز مقید هستند از این 
صحن هامشرف شوند، حس و حال خاصی دارد 
اگرچه هرجای این حرم مطهر حال و هوای خاص 
خودش را دارد و نمی توان یک جا را انتخاب کرد و 
حتی معماری فاخر این مجموعه همواره برای من و 
بسیاری از عکاسان دیگر جذاب بوده است. البته این 
را هم بگویم که هنوز خیلی از عکس ها و قاب ها در 
این حرم مطهر هست که عکاسان آن ها را نگرفته اند.
نوذری بخشی از عکس هایش را در www.photonozari.com نمایش داده است عكس: نوذری
سودوكو آسان سودوكو متوسط سودوكو سخت سودوكو پاسخ
1124
آسان
سخت
متوسط
3 4 9 1
6 5 4 7 2
7 6 9 ۸
3 7 ۸
7 2 ۸ 5
5 6 3
2 1 9 6
۸ 4 3 7 1
2 5 4 9
9 ۸ 2 6
1 ۸
2 4 7 3 5
1 5 4
6 7
9 ۸ 1
۸ 2 6 9 3
5 1
7 3 5 4
۸ 1 7
6 5 2
9 7 1 3
5 4 7
3 2 4
9 3 ۸ 4
4 9 6
2 1 7
9 5 2 4 7 6 ۸ 1 3
4 6 ۸ 3 1 9 2 5 7
1 3 7 2 5 ۸ 4 9 6
۸ 7 9 6 4 2 1 3 5
3 2 1 5 ۸ 7 6 4 9
5 4 6 9 3 1 7 2 ۸
7 1 5 ۸ 2 3 9 6 4
2 9 3 7 6 4 5 ۸ 1
6 ۸ 4 1 9 5 3 7 2
7 1 9 5 ۸ 3 2 4 6
۸ 5 2 7 4 6 3 1 9
3 4 6 1 9 2 ۸ 7 5
5 2 4 3 6 7 1 9 ۸
9 ۸ 7 4 5 1 6 3 2
1 6 3 9 2 ۸ 4 5 7
2 9 5 ۸ 1 4 7 6 3
4 3 ۸ 6 7 9 5 2 1
6 7 1 2 3 5 9 ۸ 4
2 5 1 ۸ 7 4 9 3 6
3 4 7 2 6 9 1 5 ۸
6 9 ۸ 5 1 3 4 7 2
۸ 7 9 1 3 6 5 2 4
1 2 5 7 4 ۸ 3 6 9
4 6 3 9 2 5 ۸ 1 7
5 ۸ 6 3 9 2 7 4 1
9 1 4 6 5 7 2 ۸ 3
7 3 2 4 ۸ 1 6 9 5
| اعداد 1 تا 9 را طوری در جدول قرار دهید كه در ستونهای عمودی و افقی و نیز جداول كوچك 9 خانه ای یك عدد 2 بار تكرار نشده باشد
سودوكو 1125
شاهد کاش فرصت کبوترم عطا کنی
گل دسته های شما آقا
که به آسمان قد می کشد
گلدسته های شما آقا
که از آسمان بر زمین عمود می شود
امن ترین قطعه بهشتی خاک است
که اوج پرواز کبوتران را
در دامن خویش به آرامش می رساند
و چه شکوهی دارد این آرامش
نه »تیر« را تاب رسیدن به این ساحت است
و نه ارتفاع پرواز »باز« به این حریم می رسد
و کبوتران 
کبوتران عاشق
در بهشتی ترین نقطه این دیار
نماز قرار می خوانند
آقای کبوترها
آقای آهوها
آقای آدم ها
اگر مرا توان پرواز نیست
تا در آرامش گلدسته ها
به قرار رسم 
اما دستی هست
که در دامنت دخیل بندم
پس آقای من 
دست های دخیل بسته ام را
اجابت کن
و مرا
بر قرار کبوترها
و آهوها 
به آرامش برسان
تا به دور از اغیار
در هر کجای زمین 
در هر فصل از زمان
قرار یافته کویت باشم
و زمانی که گلدسته ها
برای زمین و آسمان
اذان می خوانند
در حریم والیت شما
نماز خویش را
تکبیرة االحرام بخوانم...
عکاسباشی بهشت
 گفت وگو با مسعود نوذری که حدود 2۰ سال است
 در حرم امام رضا)ع( عکاسی می کند
ب��اره��ا م��ی دی��دم ک��ه تماشاگران 
زم��ان��ی ط��والن��ی مقابل عکس ها 
می ایستادند و به نوعی با عکس ها 
خلوت می کردند، اشک می ریختند 
و حرف های دل ش��ان را آن ج��ا با 
آقا زمزمه می کردند. این ها را که 
می دیدم واقعا احساس می کردم 
چقدر مسئولیتم سنگین است...
بوی سیب
سمیه صادقی- معاون حقوقی و موقوفات آستان 
ق��دس، از ثبت ۱۲ موقوفه رض��وی در سال جاری 
خبر داد.به گزارش خراسان، حجت االسالم دکتر 
عبدالرضا اصغری در نشست خبری با اعالم این 
مطلب گفت: پس از انقالب اسالمی نیز حدود 
۱۶۰مورد وقف رضوی ثبت شده است که بیش از 
۸۵ درصد این موقوفات سند مالک
فرهنگی گفت و گو او سال هاست 
که این آستان آسمانی را گونه دیگری می بیند.او 
می بایست چشمی باشد برای همه آنان که در هر 
جای دنیا حرم آقا را از نگاه او می بینند.خودش 
یا همان مسعود نوذری یا همان عکاسباشی حرم 
امام رض��ا)ع( هم همین را می گوید که برای هر 
عکسی که می گیرد همه تالشش را می کند که 
این عکس واسطه ای شود برای یک ارتباط معنوی 
بین تماشاگر عکس و حرم.مسعود ن��وذری ۴۴ 
ساله ۲۰ سال است که در آستان قدس رضوی 
مشغول به کار است. ابتدا حدود ۳ سال عکاس 
خبری روزنامه قدس بوده و سپس توفیق یارش و 
به اداره روابط عمومی منتقل می شود. در واقع از 
آن روز کارش می شود عکاسباشی حرم.بیشترین 
تعداد عکس هایی که تاکنون از حرم مطهر امام 
رضا)ع( گرفته شده است مربوط به اوست. خودش 
می گوید: آمار دقیقی ندارم اما تعداد عکس هایی 
که تا به امروز از مجموعه حرم گرفته شده احتماال 
بیش از یکصد هزار است.
آقای نوذری از شما تاکنون عکس های 
زی��ادی از مجموعه ح��رم منتشر ش��ده که 
برخی از آن ها عکس های خیلی مشهوری 
شده اند، درباره این عکس ها بگویید.
ای��ن عکس ها شامل سه بخش هستند. ج��دا از 
مواردی که از مراسم و همایش های حوزه حرم و 
آستان قدس است، مابقی به مجموعه حرم مطهر، 
آیین ها و معماری و هنر اسالمی به کار رفته در 
مجموعه حرم مطهر رضوی مربوط می شود.به ویژه 
عکاسی از معماری و هنرهای اسالمی به کار رفته 
در حرم مطهر که به نظر در نگاه مردم تا حدودی 
مغفول مانده است و شاید کم تر دیده می شود با 
این عکس ها می توان بخشی از عظمت معماری و 
هنر اسالمی را نمایش داد.
واقعا خیلی از عکس هایی که از مجموعه 
حرم و موضوع زیارت گرفته شده تصاویر ناب 
و دلنشینی را ثبت کرده است و حتی شاید 
ما مشهدی ها هم خیلی از ای��ن تصاویر و 
صحنه ها را ندیده باشیم و یا کم تر به آن توجه 
کرده ایم. گاهی این عکس ها خیلی از دل ها 
را پرواز می دهد و دل را به زیارت می برد...
بله دقیقا همین گونه اس��ت و من خ��ودم بارها 
ب��ا واک��ن��ش ه��ای عجیب م��خ��اط��ب��ان عکس ها 
مواجه شده ام.بگذارید در این باره به نمایشگاه 
عکس هایی از حرم اشاره کنم که حدود ۳ سال 
قبل در نگارخانه رض��وان برگزار کردم.با وجود 
ای��ن ک��ه ای��ن نمایشگاه در مشهد ب��ود ام��ا بارها 
می دیدم که تماشاگران زمانی طوالنی مقابل 
عکس ها می ایستادند و به نوعی با عکس ها 
خلوت می کردند، اشک می ریختند و حرف های 
دل شان را آن جا با آقا زمزمه می کردند. این ها 
را که می دیدم واقعا احساس می کردم چقدر 
مسئولیتم سنگین است...
آقای نوذری در میان این همه عکس که 
تا به حال از حرم گرفته اید ک��دام را بیشتر 
دوس��ت داری��د. اصال می توان یک عکس را 
انتخاب کرد؟ 
نمی دانم ول��ی هر عکسی که مخاطبان بیشتر 
توانسته اند با آن ارتباط برقرار کنند حتما لطف و 
عنایتی از طرف خود حضرت رضا)ع( بوده است 
به هر حال بخشی از این عکس ها ماندگار و در 
جاهای مختلف و کشورهای دیگر منتشر شده 
است اما ب��اورم این است و همیشه هم می گویم 
که عکس هایی که گرفته ام اگر خوب نباشند این 
خوب نبودن و خراب بودن عکس کار من است و 
اگر خوب باشند به طور قطع لطف خود آقا امام 
رضا)ع( بوده که ایشان به آن عنایتی داشته اند.
در عکس ها، زاویه ها و قاب هایی که در 
عکاسی حرم انتخاب می کنید بیشتر به چه 
می اندیشید؟ 
ببینید جدا از این که وظیفه ام را انجام می دهم 
همیشه در پی این هستم که بتوانم با عکس هایی 
ک��ه می گیرم ارت��ب��اط��ی میان تماشاگر عکس 
و حضرت رض���ا)ع( و ح��رم مطهر ب��رق��رار شود. 
بسیاری از ارادتمندان حضرت رضا)ع( به دلیل 
دوری راه و دیگر مشکالت نمی توانند به زیارت 
مشرف شوند و شاید این عکس ها زمینه ای شود 
برای این ارتباط.
عکاسی از کدام قسمت حرم برایتان 
جالب تر است؟ 
همه جای این حرم ملکوتی محل هبوط فرشتگان 
است و شاید نتوان جایی را بر جای دیگر برتری 
داد. شاید هم صحن های قدیمی حرم مطهر مثل 
صحن آزادی و انقالب که بسیاری از قدیمی ها به 
دلیل پایین پا بودن حضرت هنوز مقید هستند از این 
صحن هامشرف شوند، حس و حال خاصی دارد 
اگرچه هرجای این حرم مطهر حال و هوای خاص 
خودش را دارد و نمی توان یک جا را انتخاب کرد و 
حتی معماری فاخر این مجموعه همواره برای من و 
بسیاری از عکاسان دیگر جذاب بوده است. البته این 
را هم بگویم که هنوز خیلی از عکس ها و قاب ها در 
این حرم مطهر هست که عکاسان آن ها را نگرفته اند.
نوذری بخشی از عکس هایش را در www.photonozari.com نمایش داده است عكس: نوذری
سودوكو آسان سودوكو متوسط سودوكو سخت سودوكو پاسخ
1124
آسان
سخت
متوسط
3 4 9 1
6 5 4 7 2
7 6 9 ۸
3 7 ۸
7 2 ۸ 5
5 6 3
2 1 9 6
۸ 4 3 7 1
2 5 4 9
9 ۸ 2 6
1 ۸
2 4 7 3 5
1 5 4
6 7
9 ۸ 1
۸ 2 6 9 3
5 1
7 3 5 4
۸ 1 7
6 5 2
9 7 1 3
5 4 7
3 2 4
9 3 ۸ 4
4 9 6
2 1 7
9 5 2 4 7 6 ۸ 1 3
4 6 ۸ 3 1 9 2 5 7
1 3 7 2 5 ۸ 4 9 6
۸ 7 9 6 4 2 1 3 5
3 2 1 5 ۸ 7 6 4 9
5 4 6 9 3 1 7 2 ۸
7 1 5 ۸ 2 3 9 6 4
2 9 3 7 6 4 5 ۸ 1
6 ۸ 4 1 9 5 3 7 2
7 1 9 5 ۸ 3 2 4 6
۸ 5 2 7 4 6 3 1 9
3 4 6 1 9 2 ۸ 7 5
5 2 4 3 6 7 1 9 ۸
9 ۸ 7 4 5 1 6 3 2
1 6 3 9 2 ۸ 4 5 7
2 9 5 ۸ 1 4 7 6 3
4 3 ۸ 6 7 9 5 2 1
6 7 1 2 3 5 9 ۸ 4
2 5 1 ۸ 7 4 9 3 6
3 4 7 2 6 9 1 5 ۸
6 9 ۸ 5 1 3 4 7 2
۸ 7 9 1 3 6 5 2 4
1 2 5 7 4 ۸ 3 6 9
4 6 3 9 2 5 ۸ 1 7
5 ۸ 6 3 9 2 7 4 1
9 1 4 6 5 7 2 ۸ 3
7 3 2 4 ۸ 1 6 9 5
| اعداد 1 تا 9 را طوری در جدول قرار دهید كه در ستونهای عمودی و افقی و نیز جداول كوچك 9 خانه ای یك عدد 2 بار تكرار نشده باشد
سودوكو 1125
شاهد کاش فرصت کبوترم عطا کنی
گل دسته های شما آقا
که به آسمان قد می کشد
گلدسته های شما آقا
که از آسمان بر زمین عمود می شود
امن ترین قطعه بهشتی خاک است
که اوج پرواز کبوتران را
در دامن خویش به آرامش می رساند
و چه شکوهی دارد این آرامش
نه »تیر« را تاب رسیدن به این ساحت است
و نه ارتفاع پرواز »باز« به این حریم می رسد
و کبوتران 
کبوتران عاشق
در بهشتی ترین نقطه این دیار
نماز قرار می خوانند
آقای کبوترها
آقای آهوها
آقای آدم ها
اگر مرا توان پرواز نیست
تا در آرامش گلدسته ها
به قرار رسم 
اما دستی هست
که در دامنت دخیل بندم
پس آقای من 
دست های دخیل بسته ام را
اجابت کن
و مرا
بر قرار کبوترها
و آهوها 
به آرامش برسان
تا به دور از اغیار
در هر کجای زمین 
در هر فصل از زمان
قرار یافته کویت باشم
و زمانی که گلدسته ها
برای زمین و آسمان
اذان می خوانند
در حریم والیت شما
نماز خویش را
تکبیرة االحرام بخوانم...
عکاسباشی بهشت
 گفت وگو با مسعود نوذری که حدود 2۰ سال است
 در حرم امام رضا)ع( عکاسی می کند
ب��اره��ا م��ی دی��دم ک��ه تماشاگران 
زم��ان��ی ط��والن��ی مقابل عکس ها 
می ایستادند و به نوعی با عکس ها 
خلوت می کردند، اشک می ریختند 
و حرف های دل ش��ان را آن ج��ا با 
آقا زمزمه می کردند. این ها را که 
می دیدم واقعا احساس می کردم 
چقدر مسئولیتم سنگین است...
بوی سیب
سمیه صادقی- معاون حقوقی و موقوفات آستان 
ق��دس، از ثبت ۱۲ موقوفه رض��وی در سال جاری 
خبر داد.به گزارش خراسان، حجت االسالم دکتر 
عبدالرضا اصغری در نشست خبری با اعالم این 
مطلب گفت: پس از انقالب اسالمی نیز حدود 
۱۶۰مورد وقف رضوی ثبت شده است که بیش از 
۸۵ درصد این موقوفات سند مالک

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،  او سال هاست که اين آستان آسماني را گونه ديگري مي بيند. او مي بايست چشمي باشد براي همه آنان که در هر جاي دنيا حرم آقا را از نگاه او مي بينند. خودش يا همان مسعود نوذري يا همان عکاسباشي حرم امام رضا(ع) هم همين را مي گويد که براي هر عکسي که مي گيرد همه تلاشش را مي کند که اين عکس واسطه اي شود براي يک ارتباط معنوي بين تماشاگر عکس و حرم.

مسعود نوذري ۴۴ ساله ۲۰ سال است که در آستان قدس رضوي مشغول به کار است. ابتدا حدود ۳ سال عکاس خبري روزنامه قدس بوده و سپس توفيق يارش و به اداره روابط عمومي منتقل مي شود. در واقع از آن روز کارش مي شود عکاسباشي حرم.

بيشترين تعداد عکس هايي که تاکنون از حرم مطهر امام رضا(ع) گرفته شده است مربوط به اوست. خودش مي گويد: آمار دقيقي ندارم اما تعداد عکس هايي که تا به امروز از مجموعه حرم گرفته شده احتمالا بيش از يکصد هزار است.

گفتگویی خواندنی روزنامه "خراسان" را با این عکاسباشی بهشت در ادامه می خوانید.

آقاي نوذري از شما تاکنون عکس هاي زيادي از مجموعه حرم منتشر شده که برخي از آن ها عکس هاي خيلي مشهوري شده اند، درباره اين عکس ها بگوييد.

اين عکس ها شامل سه بخش هستند. جدا از مواردي که از مراسم و همايش هاي حوزه حرم و آستان قدس است، مابقي به مجموعه حرم مطهر، آيين ها و معماري و هنر اسلامي به کار رفته در مجموعه حرم مطهر رضوي مربوط مي شود.به ويژه عکاسي از معماري و هنرهاي اسلامي به کار رفته در حرم مطهر که به نظر در نگاه مردم تا حدودي مغفول مانده است و شايد کم تر ديده مي شود با اين عکس ها مي توان بخشي از عظمت معماري و هنر اسلامي را نمايش داد.

واقعا خيلي از عکس هايي که از مجموعه حرم و موضوع زيارت گرفته شده تصاوير ناب و دلنشيني را ثبت کرده است و حتي شايد مشهدي ها هم خيلي از اين تصاوير و صحنه ها را نديده باشند و يا کم تر به آن توجه کرده اند. گاهي اين عکس ها خيلي از دل ها را پرواز مي دهد و دل را به زيارت مي برد...

بله دقيقا همين گونه است و من خودم بارها با واکنش هاي عجيب مخاطبان عکس ها مواجه شده ام.بگذاريد در اين باره به نمايشگاه عکس هايي از حرم اشاره کنم که حدود ۳ سال قبل در نگارخانه رضوان برگزار کردم.با وجود اين که اين نمايشگاه در مشهد بود اما بارها مي ديدم که تماشاگران زماني طولاني مقابل عکس ها مي ايستادند و به نوعي با عکس ها خلوت مي کردند، اشک مي ريختند و حرف هاي دل شان را آن جا با آقا زمزمه مي کردند. اين ها را که مي ديدم واقعا احساس مي کردم چقدر مسئوليتم سنگين است...


آقاي نوذري در ميان اين همه عکس که تا به حال از حرم گرفته ايد کدام را بيشتر دوست داريد. اصلا مي توان يک عکس را انتخاب کرد؟

نمي دانم ولي هر عکسي که مخاطبان بيشتر توانسته اند با آن ارتباط برقرار کنند حتما لطف و عنايتي از طرف خود حضرت رضا(ع) بوده است به هر حال بخشي از اين عکس ها ماندگار و در جاهاي مختلف و کشورهاي ديگر منتشر شده است اما باورم اين است و هميشه هم مي گويم که عکس هايي که گرفته ام اگر خوب نباشند اين خوب نبودن و خراب بودن عکس کار من است و اگر خوب باشند به طور قطع لطف خود آقا امام رضا(ع) بوده که ايشان به آن عنايتي داشته اند.

در عکس ها، زاويه ها و قاب هايي که در عکاسي حرم انتخاب مي کنيد بيشتر به چه مي انديشيد؟

ببينيد جدا از اين که وظيفه ام را انجام مي دهم هميشه در پي اين هستم که بتوانم با عکس هايي که مي گيرم ارتباطي ميان تماشاگر عکس و حضرت رضا(ع) و حرم مطهر برقرار شود. بسياري از ارادتمندان حضرت رضا(ع) به دليل دوري راه و ديگر مشکلات نمي توانند به زيارت مشرف شوند و شايد اين عکس ها زمينه اي شود براي اين ارتباط.

عکاسي از کدام قسمت حرم برايتان جالب تر است؟

همه جاي اين حرم ملکوتي محل هبوط فرشتگان است و شايد نتوان جايي را بر جاي ديگر برتري داد. شايد هم صحن هاي قديمي حرم مطهر مثل صحن آزادي و انقلاب که بسياري از قديمي ها به دليل پايين پا بودن حضرت هنوز مقيد هستند از اين صحن هامشرف شوند، حس و حال خاصي دارد اگرچه هرجاي اين حرم مطهر حال و هواي خاص خودش را دارد و نمي توان يک جا را انتخاب کرد و حتي معماري فاخر اين مجموعه همواره براي من و بسياري از عکاسان ديگر جذاب بوده است. البته اين را هم بگويم که هنوز خيلي از عکس ها و قاب ها در اين حرم  مطهر هست که عکاسان آن ها را نگرفته اند.


---------------------------------------------------------------
----------------------------------------
---------------------
----------
بیوگرافی

---------------------------------------------------------------
----------------------------------------
---------------------
----------
مصاحبه ستادخبری دهه میلادامام رضاعلیه السلام
عكاسي در بهشت

متولد سال 1348 در تهران و 24 سال است که عکاسی را به صورت حرفه‌ای و البته تجربی انجام می‌دهد. 17 سالی که در حرم مطهر حضور دارد را بهترین سال‌های عمر خود معرفی می‌کند. وقتی از هدیه‌ای که از حضرت گرفته می‌گوید بغض گلویش را می‌‌گیرد. عشق و ارادت از چشمانش موج می‌زند. مرا با خود به نگاهش از پشت لنزهای دوربین می‌برد و با صداهای ذکر گونه‌اش هم‌نوا می‌کند. مسعود نوذری عکاس اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی از خاطراتش می‌گوید:

* چه طور به این مکان مقدس راه پیدا کردید؟
از سال 64 كه عكاسي را شروع كردم تا سال 73 عكاسي را به صورت كار آزاد انجام مي‌دادم و در سال 73 در روزنامه‌ي قدس كه يكي از مؤسسات فرهنگي وابسته به آستان قدس رضوي است، مشغول فعاليت شده و سه سال در آن مجموعه توفيق خدمت داشتم و سپس به سازمان مركزي آستان قدس رضوي منتقل شده و از آن سال تاكنون در اداره‌ي كل روابط عمومي آستان قدس رضوي انجام وظيفه مي‌كنم.

* رشته‌ي عكاسي را به صورت آكادميك خوانده‌ايد؟
خير، اين حرفه را به صورت تجربي فراگرفتم.

* بهترين سالي كه در آستان قدس رضوي فعاليت كرديد چه سالي بوده است؟
همكاري با آستان قدس رضوي از بهترين فرصت‌هايي است كه نصيب من شد و من به‌خاطر اين موضوع خداي متعال را شاكرم. پرشورترين زماني كه از فعاليت در اين مجموعه به ياد دارم تعويض ضريح اتفاق افتاده بود و ما به مدت 58 شبانه‌روز در حرم مطهر رضوي مشغول انجام وظيفه بوديم و چون این کار با معنويت خاصی آميخته شده بود در دل‌‌انگيزي فعاليت خيلي مؤثر بود.

* شما براي عكاسي به داخل ضريح مقدس هم رفته‌ايد؟
خير! توفيق حضور در ضريح را نداشته‌ام اما چندين سال است كه توفيق عكس‌برداري از نماي ضريح مطهر رضوي از پشت پنجره‌هاي آن نصيبم شده است.

* در مراسم پرجمعيت حرم مطهر، مشاهده‌ي اين همه زائر و عاشق و يا ديدن مرقد منور بدون هيچ حايل و حجابي چه حس و حالي را در شما برمي‌انگيزد؟
حس و حالش را نمي‌توان وصف كرد. من هميشه عنوان كرده‌ام كه مهم‌ترین توفیقم به تصوير كشيدن ارادت زائري است كه رنج سفر را تحمل كرده و با دلي شكسته به خدمت امام رضا(ع) مي‌آيد و اگر عکس‌هایم مقدمه‌ای برای ارتباطي عارفانه و عاشقانه با حضرت باشد، توفیق مضاعفی است. با این نیت، بارها پشت دوربين تحت تأثير ارتباط معنوي زائر با آقا علي‌بن‌موسي‌الرضا(ع) قرار گرفته‌‌ام.

* در اكثر مراسمی كه زائران با زيارت‌هاي مختلف مشغول نزديك شدن به حضرت هستند شما با دوربين خود به نوعی زيارت می‌کند. كمي از اين نوع زيارت برايمان بگوييد؟
در واقع من به اين هنر كه به انتشار معنويت مي‌انجامد به عنوان زيارت نگاه مي‌كنم و بالاخره انعكاس اين حال و هوا بي تأثير نيست. گاهي زيارت ما عكاسان، مشاهده‌ي عكس‌ها و يادآوري لحظات ناب با امام بودن است. ما هم اين‌قدر توفيق داريم ديگر...

* عكس‌هاي شما از وجود با بركت حضرت علي‌بن‌موسي‌الرضا(ع) به اماكن مختلفي به‌عنوان هديه ارسال مي‌شود. تا به حال از حضرت هديه‌اي گرفته‌ايد؟
همه‌ي زندگي من از امام رضا(ع) است. اما هديه‌ي شاخص ايشان به من دخترم بود كه سلامتي‌اش را مديون ايشان هستم. دخترم پس از چهار ماه دچار عفونت ريوي شد و همه‌ي پزشكان از او قطع اميد كردند. من و همسرم به امام رضا(ع) متوسل شده و سلامتي‌اش را از او خواستم و در حال حاضر دختر 17 ساله‌ام را مديون ايشان هستم.

* پس يعني با تولد دخترتان وارد آستان قدس رضوی شديد؟
بله دخترم در شب ولادت امام جواد(ع) كه باب‌الحوائج‌اند شفا يافت و پزشكان بر اين مدعا اذعان دارند. دخترم بهترين هديه‌ي زندگي‌ام است. توفيق پنج سفر مكه به عنوان خدمت‌گذار نصيبم شده است. كه حدود 10 سالي است كفش‌دار بارگاه امام هشتم هستم و اميدوارم لياقت اين همه محبت را داشته باشم و از خداي متعال ظرفيت پذيرش اين همه لطف و عنايت را خواهانم.

* عكس سردربي كه از شما با عنوان« فادخلوها بسلام ٍ آمنين» منتشر شده را همه دوست دارند. خود شما از كدام عكس‌تان بيشتر از همه لذت مي‌بريد؟
تا به حال عكس‌هاي زيادي گرفته‌ام و قطعا اگر تجربه‌ي كسب شده را در اين راه خرج نمي‌كردم در حق خودم و عمر رفته‌ام جفا كرده بودم. اما اگر منظور شما عكس‌هايي است كه با ديدن‌شان دل‌ها تكان خورده و متحول مي‌شوند، بايد بگويم اين امر كار عكاس نبوده بلكه عنايت حضرت رضا(ع) است كه شامل عكس و عكاس مي‌شود و باعث مي‌شود كه من‌ هم از دعاي خير ديگران بهره‌مند شوم.

*آقاي نوذري! اگر قرار باشد عكسي خاطره‌انگيز از شما در فضاي حرم مطهر رضوي گرفته شود، دوست داريد در چه حالت و چه مكاني اتفاق بيفتد؟
جالب است كه در تمام مدت خدمتم در اين مكان مقدس كه در فضاهاي مختلفي كه شايد خيلي از افراد آرزوي حضور در آن‌ها را دارند، حضور داشته‌ام، حتي يك عكس يادگاري نداشته‌ام و خودم را كوچك‌تر از آن مي‌بينم كه اين فضاي منور زمينه‌ي عكس من باشد. تنها عكسي كه اين ويژگي را براي من دارد، عكسي است كه توسط يكي از هم‌كاران و به هنگام عكاسي از گنبد تهيه شد و به رسم يادبود برايم به يادگار مانده است.

* براي عكاسان و مجموعه‌ي كادر خبري مشغول به فعاليت در حرم مطهر رضوي مي‌شنويم.
به عنوان کسی که 17 سال توفیق عکاسی در حرم مطهر رضوي را داشته‌ام، بر این نکته تأکید دارم که در این مدت به هر کجای این فضای قدسی پا گذاشته‌ام، از جلوه‌های هنر اصیل اسلامی که به مدد مدیریت موفق اسلامی ایجاد شده و حرم مطهر را به عنوان نگارستان هنر معماری اسلامی در دنیا مطرح ساخته است، لذت برده‌ام. امیدوارم در سایه الطاف بیکران الهی و ولی‌نعمت مهربان‌مان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در ادامه توفیق مضاعفی در ارائه خدمت به این آستان مقدس دلدادگان اهل‌بیت(ع) داشته باشم.

و اما حرف پاياني ...
آن كساني كه با عشق و ارادت خالصانه به ساحت مقدس آقا علي بن موسي الرضا(ع) در اين آستان مقدس كار كرده‌اند، تلاش مي‌كنند و زحمت مي‌كشند يقين بدانند كه كار و اثرشان ماندگار و نامشان جاودانه خواهد ماند.

التماس دعا
-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------
----------------
-------


 

  سعید- ایران -مشهدالرضا

جناب نوذری ! همین عنایت من را بس است که هر وقت دلم را زنگارهای دنیایی آگنده می کنند به پا بوسی آقا و مولایم می روم .ایشان هم با عنایت خاصه ی خودشان آرامش دهنده و صیقلی روح و روانم می شوند. .خوشا به حال آنانی که با دلی پاک به پابوسی ایشان می آیند.

  مسعود نوذری

ممنون ازنگاهتون


  شهابی- مشهد مقدس

جناب نوذری سلام و عرض ارادت اینجانب را پذیرا باشید انشاء الله در تمام شئون زندگی موفق و موید باشید

  مسعود نوذری

سلام دوست بزرگوار ضمن تشکرازمراحم عالی امیدوارم درسایه الطاف خدای متعال وولی نعمتمان امام هشتم علیه السلام موفق وسربلندباشید.


  احسان اميدوار- مشهد مقدس

دوست خوبم مسعود جان هر انديشه اي كه در قالب هنر نگنجد ماندگار نيست دست مريزاد - پيروز باشي

  مسعود نوذری

سلام وعرض ادب 
ازاظهارلطف ومحبت شماسپاسگزارم
امیداست که این خدمت ناچیزموردقبول حضرت دوست وولی نعمتمان آقاامام هشتم علیه السلام قرارگیرد.


  roshan- bomab

موفق باشید

  مسعود نوذری

سلام عليكم
موفق وسربلندباشيد
ازنگاه شماممنونمنظر شما :

   

عبارت امنیتی را در کادر زیر وارد کنید:
 
photonozari 09358461005 (98+)
Info@photonozari.com

تمام حقوق این سایت متعلق به مسعود نوذری میباشد.

photonozari 09358461005 (98+)
Info@photonozari.com
تمام حقوق این سایت متعلق به مسعود نوذری میباشد.